EGYEZTETETT JEGYZÉK

EGYEZTETETT JEGYZÉK

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi eredmények közléséről

 

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos diűkok!

Az Oktatási Hivatal az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján kialakította a felvételi eljárás végeredményét, és elküldte azt a középfokú iskoláknak.

Az eredményekről határozat formájában értesítjük az érintetteket.

2022. április 29-ig postázzuk a határozatokat, az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően:

Nkt. 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Rendelet 42. § (1) A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek.

 

Tájékoztató a jogorvoslati eljárásról (fellebbezés lehetősége)

 

Benyújtandó dokumentumok:

Eljárást megindító kérelem (letöltendő, annyi példányban, ahány képzési területet akarnak megfellebbezni)

Az elutasításról szóló határozat(ok)  másolata: a fellebbezni kívánt tanulmányi terület(ek)e vonatkozó határozat(ok) másolata

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani!

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik.

Az Nkt. 38. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Az intézmény a hozzá beérkezett kérelmeket minden esetben átvizsgálja, megállapítja, hogy nem késett-e el, a nyitva álló 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt tagozatról/képzésről/osztályról elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló, senki más!

Amennyiben a kérelem elkésett vagy nem a jogosulttól származik, a kérelmet végzéssel, 5 napon belül el kell utasítani!