A kategóriák értékelése

A kategóriák értékelése

A dokumentum az ikonra kattintva letölthető  

 

Kedves Kollégák és Diákok!

 

Ebben a mellékletben találjátok a Festival d’Italiano kategóriáinak részletes értékelését. Felhívjuk a figyelmeteket a színház, a csoportos ének és a meseírás kategóriák új szabályaira, amelyeket a 3. 6. és 8. sz. mellékletben olvashattok.

 

Köszönjük a munkát mindazoknak, akik részt vettek az értékelés egységességének kialakításában!

 

A kategóriák leírásának, értékelésének elkészítésében, véleményezésében részt vevő kollégák név szerint:

 

Bagossi Edit, Bellofatto Antonio, Bulinszky Mariann, Czigány Ildikó, Dorner Ottilia, Gábrielné Miklós Zsuzsanna, Gianmaria Eletto, Gulyás Éva, Hegedűs Anna, Horváth Csaba, Kalásziné Ványi Klára, Kiss Gabriella, Kormos Mária, Kulcsárné Gál Beáta, Ligeti Judit, Majzik Andrea, Matolcsi Balázs, Müller Ágnes, Nagyné Balla Judit, Nyitrai Tamás, Paróczai Anna, Sági Andrea, Völgyesiné Lukács Katalin

 

Mindenkit szeretettel várunk, és eredményes felkészülést kívánunk!

 

Élőbeszéd A:  1. sz. melléklet

Élőbeszéd B:  2. sz. melléklet 

Színpadi kategória:  3. sz. melléklet

Versmondó és prózamondó kategória:  4. sz. melléklet 

Egyéni ének:  5. sz. melléklet 

Csoportos ének:  6. sz. melléklet 

Szituációs játék:  7. sz. melléklet 

Meseírás:  8. sz. melléklet 

Általános pontozás:  9. sz. melléklet 

 

1. sz. melléklet

Az élőbeszéd A kategória leírása

 

A szituációs feladatban egy versenyző és egy zsűritag vesz részt. Természetesen az értékelésben a zsűri minden tagja pontoz.

 

A témák, amelyekből a párbeszéd kiindulhat:

 

La mia famiglia, la mia casa

La mia scuola, le attività scolastiche

Una mia giornata tipo

I miei passatempi preferiti

Feste preferite

Fare la spesa per una festa in casa

Una bella vacanza

 

A versenyző kihúz egy rövid olasz nyelvű leírást a szituációról, elolvassa, és külön felkészülési idő nélkül elkezd beszélgetni a partnerével (a zsűri egyik tagjával). A feladat megoldása akkor sikeres, ha 8-12 percig az élőbeszéd normáinak megfelelően folyik a párbeszéd a résztvevők között az adott témából kiindulva, és a versenyző többnyire a kezdeményező a párbeszédben. Természetesen a beszélgetés közben el lehet térni a kezdő témától, ha úgy adódik.

 

 

Az értékelés szempontjai

 

Pontszámok

A szituáció bonyolítása

Szókincs, kifejezésmód

Nyelvtan

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

8 pont

5 pont

4 pont

3 pont

Összpontszám

20 pont

 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

A szituáció bonyolítása

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy

● a versenyző milyen mértékben képes megérteni az olasz nyelvű szituációt

● mennyire képes azonosulni a szituációs szerepkörével

● a szerepjáték bonyolítása a versenyző részéről mennyire korrelál a szituációban leírtakkal

● mennyire aktív, kommunikatív és találékony a versenyző a szituáció kifejtése érdekében

● helyesen használja-e a beszédhelyzetnek megfelelő kommunikációs sémákat, stratégiákat és funkciókat (tájékoztatás, kérés, felhívás, érzelem kifejezése, kapcsolatteremtő, -fenntartó, -záró szerep)

 

Szókincs, kifejezésmód

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • szókincse a szintnek és a témának megfelelően elég gazdag, választékos és árnyalt-e;
 • lexikailag elég pontos-e (ismeri-e a megfelelő szókapcsolatokat, italianizmusokat, stb.);
 • képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására.

 

Nyelvtan

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • a szintnek, a témának és a mondanivalójának megfelelő változatos nyelvtani eszközöket alkalmaz-e;
 •  törekszik-e a szintnek megfelelő igényes és pontos nyelvhasználatra;
 • a gondolatok sorát logikusan felépíti-e, a gondolatok közti kapcsolatokat világosan jelöli‑e (előre és hátra utaló nyelvtani elemek).

 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • beszéde könnyen érthető-e olasz anyanyelvű számára is;
 • beszédtempója megfelelő-e;
 • helyesen használja-e a hanglejtést és a mondathangsúlyt mondanivalója kifejezése érdekében.

 

Értékelési skála a szituációs játék feladathoz

A szituáció bonyolítása

8-7 pont

6-4 pont

3-1 pont

0 pont

A versenyző…

- a szituációs feladat leírását és a szituációban betöltött szerepét tökéletesen megérti, és a szituációt a leírtaknak megfelelően bonyolítja a szituációs partnerrel

- a szituáció bonyolításában aktív, kezdeményező

- a feladatmegoldás érdekében találékony, helyesen és kellő mennyiségben alkalmazza az adott helyzetnek megfelelő sémákat, stratégiákat, amelynek köszönhetően a szerepjáték a valós szituáció érzetét kelti

- a szituációt logikusan bonyolítja, annak kommunikációs céljait maradéktalanul megvalósítja

- a szituációs feladat és a szerepkör megértésében apró bizonytalanságot mutat, de alapjában véve a szituáció lényegét és a szerepjátékban betöltött szerepét megérti, és eszerint igyekszik a szituációt alakítani

- aktív a szituáció bonyolításában, általában helyesen alkalmazza a beszédhelyzetnek megfelelő kommunikációs stratégiákat

-a szituáció még mindig a valós szituáció érzetét kelti

- a szituáció logikai építkezése megfelelő, a kommunikációs célok megvalósításában apró hiányosságok mutatkoznak

- a szituációs feladat és szerepkör megértése vizsgáztatói segítséggel történik

- a szituáció bonyolításában inkább passzív, nehézkes

- a kommunikációs sémák, stratégiák zömében nem felelnek meg a szituációban leírtaknak

- a szituáció nem természetes, inkább kérdések és feleletek fordulóiból áll

-a szituáció bonyolítását logikai kihagyások, félreértések jellemzik

- a kommunikációs célok megvalósításában hiányosságok mutatkoznak

- a szituációs feladatot és szerepkörét teljesen félreérti és a vizsgáztatói segítség ellenére sem képes megoldani

- a szituáció bonyolítása során mindvégig passzív, illetve nem adekvát kommunikációs stratégiákat alkalmaz

- a szituáció bonyolítása illogikus, a kommunikációs célokat egyáltalán nem valósítja meg

 

Szókincs, kifejezésmód

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A versenyző…

- a témának megfelelő szó­kincset használ, szó­hasz­nálata a szintnek megfelelően változatos, igé­nyes és pontos,

- megfelelően alkalmazza a célnyelvi udvariasság szabályait.

 

- törekszik az igényes nyelvhasználatra, szókin­cse általában a témának megfelelő,

- esetenként nem megfele­lő vagy pontatlan a szó­használat, ez azonban nem nehezíti a megértést,

- szükség esetén megfele­lően alkalmazza a kom­penzációs stratégiákat,

- túlnyomórészt megfelelő­en alkalmazza a célnyelvi udvariasság alapszabályait.

- viszonylag egyszerű szókincset használ,

- nem megfelelő vagy pon­tatlan szóhasználata esetenként nehezíti a meg­értést,

- túl gyakran alkalmaz kompenzációs stratégiákat,

- néhányszor megsérti a célnyelvi udvariasság szabályait.

- szókincse túl egyszerű, a nem megfelelő szóhasználat többször nehezíti, néha megakadályozza a megértést,

- túl gyakran fordul elő, hogy a kompenzációs stratégiákat nem megfelelően alkalmazza,

- nem veszi figyelembe a célnyelvi udvariasság alap­szabályait.

 

Nyelvtan (mondattan, alaktan)                                                                                                              

4 pont

2-3 pont

1 pont

0 pont

A versenyző…

- a mondanivalójának és szintjének megfelelő, igényes nyelvtani szerkezeteket használ,

- kevés nyelvtani hibát ejt, amelyek a megértést egyáltalán nem akadályozzák.

- a mondanivalójának és szintjének megfelelő, kellően változatos nyelvtani szerkeze­teket használ,

- néhány, a megértést nem akadályozó / vagy egy-két a megértést nehezítő nyelv­tani hibát ejt.

 

- szintjéhez és mondani­valójához képest egyszerű nyelvtani szerkezeteket használ,

- esetenként nem a mon­danivalójának megfelelő szerkezeteket használ,

- számos nyelvtani hibát ejt, amelyek a szöveg megértését megnehezítik.

- a nyelvtani hibák a meg­értést sokszor nehezítik vagy megakadályozzák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiejtés, hanglejtés

3 pont

2 pont

1 pont

0 pont

A versenyző…

 

 

 

- beszédtempója meg­felelő,

- kiejtése, hanglejtése közelít az olasz standardhoz.

 

- beszédtempója általában megfelelő, ritkán habozik,

- kiejtése, hanglejtése némileg eltér az olasz standardtól,

- beszédtempója, kiejtése, hanglejtése nem nehezíti a megértést.

- beszédtempója lassú, néha akadozva beszél,

- kiejtése, hangsúlyai, hanglejtése kis mértékben nehezítik a megértést.

 

- lassan, szaggatottan beszél,

- beszédtempója valamint kiejtése és hanglejtése jelentősen nehezíti a megértést.

 

 

 

2. sz. melléklet

 

Az élőbeszéd B feladat értékelése

 

Szempontok a filmnézéshez:

 • i protagonisti (nome, età, aspetto fisico, carattere, relazioni tra di loro)
 • luoghi, circostanze
 • situazione (storia, problemi, soluzioni)
 • metodi tecnici ed artistici nella realizzazione del filmato
 • impressioni personali (esperienze simili, valutazione dei personaggi e della situazione)

 

A feladat megoldásának időtartama: 10-15 perc

 

Az értékelés szempontjai

Pontszámok

Összefüggő témakifejtés

Szókincs, kifejezésmód

Nyelvtan

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

8 pont

4 pont

5 pont

3 pont

Összpontszám

20 pont

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • elég részletesen fejti-e ki a témát;
 • logikusan rendezi-e el a mondanivalóját;
 • összefüggően fejti-e ki a mondanivalóját;
 • megfelelően reagál-e a vizsgáztató kiegészítő kérdéseire.

 

Szókincs, kifejezésmód

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • szókincse a szintnek és a témának megfelelően elég gazdag, választékos és árnyalt-e;
 • lexikailag elég pontos-e (ismeri-e a megfelelő szókapcsolatokat, italianizmusokat, stb.);
 • képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására.

 

Nyelvtan

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • a szintnek, a témának és a mondanivalójának megfelelő változatos nyelvtani eszközöket alkalmaz-e;
 • törekszik-e a szintnek megfelelő igényes és pontos nyelvhasználatra;
 • a gondolatok sorát logikusan felépíti-e, a gondolatok közti kapcsolatokat világosan je­löli‑e (előre és hátra utaló nyelvtani elemek).

 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző

 • beszéde könnyen érthető-e olasz anyanyelvű számára is;
 • beszédtempója megfelelő-e;
 • helyesen használja-e a hanglejtést és a mondathangsúlyt mondanivalója kifejezése érdekében.

 

Értékelési skála az élőbeszéd B feladathoz

A mondanivaló önálló, részletes és összefüggő kifejtése

6-8 pont

3-5 pont

1-2 pont

0 pont

A verenyző…

- önállóan, részletesen, sokoldalúan és megfelelő mennyiségben tárgyalja a témát,

- az önálló témakifejtést követő kiegészítő kérdésekre is részletesen válaszol,

- mondanivalóját logikusan és összefüggően fejti ki.

- önállóan, megfelelő mennyiségben tárgyalja a témát,

- az önálló témakifejtést követő kiegészítő kérdé­sekre is megfelelően válaszol,

- mondanivalóját általában logikusan és összefüggően fejti ki.

- röviden, ötletszegényen tárgyalja a témát,

- az önálló témakifejtést követő kiegészítő kérdésekre válaszolva is csak részben képes a téma további kifejtésére,

- mondanivalója nem mindig logikus elrendezésű, témakifejtése több helyen nem összefüggő.

- nem ad kielégítő mennyi­ségű információt a témáról,

- a kiegészítő kérdésekre nem vagy nem megfelelően válaszol,

- nem tudja összefüggően és logikusan kifejteni a témát.

 

 

Szókincs, kifejezésmód

4 pont

2-3 pont

1 pont

0 pont

A versenyző…

- a témának megfelelő szókincset használ, szóhasználata változatos, igényes és pontos,

- megfelelően alkalmazza a célnyelvi udvariasság szabályait.

 

- törekszik az igényes nyelvhasználatra, szókincse általában a témának megfelelő,

- esetenként nem megfelelő vagy pontatlan a szóhasználat, ez azonban nem nehezíti a megértést,

- szükség esetén megfelelően alkalmazza a kompenzációs stratégiákat,

- túlnyomórészt megfelelően alkalmazza a célnyelvi udvariasság alapszabályait.

- viszonylag egyszerű szókincset használ,

- nem megfelelő vagy pontatlan szóhasználata esetenként nehezíti a meg­értést,

- túl gyakran alkalmaz kompenzációs stratégiákat,

- néhányszor megsérti a cél-nyelvi udvariasság szabályait.

- szókincse túl egyszerű, a nem megfelelő szóhaszná­lat többször nehezíti, esetenként megakadályozza a megértést,

- túl gyakran fordul elő, hogy nem megfelelően al­kalmazza a kompenzáci­ós stratégiákat,

- nem veszi figyelembe a célnyelvi udvariasság alap­szabályait.

 

Nyelvtan (mondattan, alaktan)

4-5 pont

2-3 pont

1 pont

0 pont

A versenyző…

- a mondanivalójának megfelelő, igényes nyelvtani szerkezeteket használ,

- kevés nyelvtani hibát ejt, amelyek a megértést egyáltalán nem akadályozzák.

- a mondanivalójának megfelelő, kellően változatos nyelvtani szerkezeteket használ,

- néhány, a megértést nem akadályozó / vagy egy-két a megértést nehezítő nyelvtani hibát ejt.

 

- szintjéhez és mondani­valójához képest egyszerű nyelvtani szerkezeteket használ,

- esetenként nem a mon­danivalójának megfelelő szerkezeteket használ,

- számos nyelvtani hibát ejt, amelyek a szöveg megértését megnehezítik.

- a nyelvtani hibák a meg­értést sokszor nehezítik vagy megakadályozzák.

 

 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

3 pont

2 pont

1 pont

0 pont

A versenyző…

 

 

 

- beszédtempója megfelelő,

- kiejtése, hanglejtése közelít az olasz standardhoz.

 

- beszédtempója általában megfelelő, ritkán habozik,

- kiejtése, hanglejtése némileg eltér az olasz standardtól,

- beszédtempója, kiejtése, hanglejtése nem nehezíti a megértést.

- beszédtempója lassú, néha akadozva beszél,

- kiejtése, hangsúlyai, hanglejtése kis mértékben nehezítik a megértést.

 

- lassan szaggatottan beszél,

- beszédtempója valamint kiejtése és hanglejtése jelentősen nehezíti a megértést.

 

 

 

3. sz. melléklet

A Festival d’italiano színpadi kategóriájának értékelése

            Tekintettel arra, hogy a színpadi előadások létrehozása nyelvi, kulturális és pedagógiai szempontból a legtöbb eredménnyel kecsegtető, ugyanakkor a legtöbb energiát és hozzáértést kívánó tevékenység, szükséges, hogy olyan világos szempontokat adjunk az előadások értékeléséhez, amelyek segítik a zsűri munkáját, a tanárok és a diákok felkészülését.

 1. Az új rendszer lényege az, hogy a zsűri nem egymáshoz viszonyítja az egyes előadásokat, hanem előre megadott, világos szempontok alapján sorolja arany, ezüst vagy bronz fokozatba. Megszűnik tehát a helyezések szerinti sorrend (első, második, harmadik helyezett).
 2. A megadott szempontok teljesítése alapján akár több előadás is elérhet arany, ezüst vagy bronz fokozatot, de az is előfordulhat, hogy a zsűri nem ad ki minden fokozatban díjat.
 3. A zsűri azoknak a csoportoknak dicséretet is kiadhat, amelyek nem érték el a bronz fokozat színvonalát, de az előadás az értékelési szempontok valamelyikében kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
 4. Az egyes fokozatokba sorolás a szerint történik, hogy az előadás milyen mértékben felelt meg a megadott szempontoknak.
 5. Minden résztvevő csoport kap az elért szintet vagy dicséretet feltüntető oklevelet, de a rendező iskola dönti el, hogy anyagi lehetőségeihez mérten melyik fokozatot mivel díjazza. Az iskolák közötti pontverseny szerint (ami az évek során, a különböző kategóriákban elért eredmények göngyölítése és a Magyarországi Olasz Kultúrintézet által adományozott mindenkori fődíj elnyerésének alapja) az arany fokozat pontszáma 22, az ezüst fokozaté 20, a bronzé 18, a dicséreté 16.

 

Szempontok az előadások értékeléséhez

 1. Az előadás létrehozása milyen mértékben adott lehetőséget a diákok önkifejezésének, kreativitásának, együttműködési készségének, igényességének kibontakozására?  max. 10 pont
 2. Milyen volt a nyelvi megvalósítás színvonala (kiejtés, szó- és mondathangsúly, intonáció, hangerő, dinamika, érthetőség)? max. 7 pont
 3. a színpadi mozgás kifejezőereje, célszerűsége: max. 4 pont
 4. a díszletek, az öltözet/jelmezek kifejezőereje, célszerűsége: max. 4 pont
 5. az előadás ritmusa, dinamikája: max. 4 pont
 6. az előadás összhatása: max. 6 pont

A zsűri működése

 1. A zsűri létszáma legalább 3 fő.
 2. A zsűri tagjai elnököt választanak maguk közül, aki maga is pontoz, és egy személyben felel a zsűri munkájáért.
 3. Egy előadásra zsűritagonként max. 35 pont adható a szempontok mellett feltüntetett részpontszámok alapján.
 4. Az előadások három fokozatba sorolása a zsűritagok által adott egyéni pontszámok összesítése

       során kialakult összpontszám alapján történik.

 5.  Arany fokozatot 85 százalékos, ezüst fokozatot 75 százalékos, bronz fokozatot 65 százalékos teljesítmény esetén lehet kiadni.

6.   A zsűritagok (az elnököt is beleértve) az előadásokról feljegyzéseket, pontjavaslatokat készítenek, amelyeket a záró értékeléskor használnak föl.

 

 

4. sz. melléklet

Versmondó és prózamondó kategória

 

Értékelési szempontok

 

 • Szövegtudás:              maximum 10 pont

                                               (Ezt csak egyszer értékeli a zsűri, oly módon, hogy az egyik zsűritag ellenőrzi a pontos szövegmondást.)

 • Kiejtés, intonáció       maximum 10 pont: minden zsűritag külön értékeli
 • Előadásmód:              maximum 10 pont: minden zsűritag külön értékeli

 

A verseny lebonyolítása

 

1.         A versenyzők sorrendje tetszőleges.

            Amennyiben egy versenyző aznap más kategóriában is érintett, kérjük, a verseny kezdetekor jelezze azt a zsűrinek, hogy minél hamarabb sorra kerülhessen.

2.         A versenyen résztvevő diákoknak lehetőségük van arra, hogy meghallgassák az összes elhangzó előadást.

3.         A versenyzők előadásuk megkezdése előtt átadják az általuk választott, eredetileg olasz nyelven írt költemény vagy prózai szöveg fénymásolatát a zsűrinek.

4.         A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a termeknél a szervezők ügyelnek arra, hogy a produkciókat lehetőség szerint semmi ne zavarja meg (ajtónyitás, kopogás, zajongás). Bejönni, illetve kimenni csak két produkció közötti szünetben lehet.

 

 

5. sz. melléklet

Festival d’italiano szóló ének kategória értékelése (dal hangszerkísérettel)

 

kifejezésmód

 

 

 

(0-25 pont)

szövegmondás, szöveg érthetősége

 

 

(0-20 pont)

stílusismeret, stílushűség

 

 

 

(0-20 pont)

a zenei megfogalmazás minősége

(intonáció, zenei megformálás/értelmezés)

(0-15 pont)

együtthangzás minősége

(énekszólam+kísérő hangszer)

 

(0-10 pont)

a produkció összhatása

 

 

(0-10 pont)

 

Elérhető összes pontszám: 100 pont

 

Festival d’italiano szóló ének kategória értékelése (dal hangszerkíséret nélkül)

 

kifejezésmód

 

 

 

(0-25 pont)

szövegmondás, szöveg érthetősége

 

 

(0-20 pont)

stílusismeret, stílushűség

 

 

(0-25 pont)

a zenei megfogalmazás minősége

(intonáció, zenei megformálás/értelmezés)

 

(0-20 pont)

a produkció összhatása

 

 

 

(0-10 pont)

 

Elérhető összes pontszám: 100 pont

 

 

6. sz. melléklet

A Festival d’italiano csoportos ének kategóriájának értékelése

1. 

A produkciók értékeléséhez az alábbi szempontok az irányadók:Az új rendszer lényege az, hogy a zsűri nem egymáshoz viszonyítaná az egyes produkciókat, hanem előre megadott, világos szempontok alapján sorolná arany, ezüst vagy bronz fokozatba. Megszűnne tehát a helyezések szerinti sorrend.

2. A megadott szempontok teljesítése alapján akár több produkció is elérhetne arany, ezüst vagy bronz fokozatot, de az is előfordulhatna, hogy a zsűri nem ad ki minden fokozatban díjat.

3. A zsűri azoknak a csoportoknak dicséretet is kiadhatna, amelyek nem érték el a bronz fokozat színvonalát.

4. Az egyes fokozatokba sorolás a szerint történne, hogy a produkció milyen mértékben felel meg a megadott szempontoknak.

5. Minden helyezett csoport kapna egy, az elért szintet vagy dicséretet feltüntető oklevelet, de a rendező iskola döntené el, hogy anyagi lehetőségeihez mérten melyik fokozatot mivel díjazná. Az iskolák közötti pontverseny szerint (ami az évek során, a különböző kategóriákban elért eredmények göngyölítése és a Magyarországi Olasz Kultúrintézet által adományozott mindenkori fődíj elnyerésének alapja) az arany fokozat pontszáma 7, az ezüst fokozaté 6, a bronzé 5, a dicséreté 4.

 • a zenei megfogalmazás minősége (intonáció, zenei megformálás/értelmezés) (0-20 pont)
 • együtthangzás minősége (énekszólam+hangszer/ több szólam/szólamarányok) (0-20 pont)
 • kifejezésmód (0-20 pont)
 • szövegmondás, szöveg érthetősége (0-15 pont)
 • stílusismeret, stílushűség (0-15 pont)
 • a produkció összhatása (0-10 pont)

 

A zsűri működése

A zsűri létszáma legalább 3 fő.

A zsűri tagjai elnököt választanak maguk közül, aki maga is pontoz, és egy személyben felel a zsűri munkájáért.

Egy produkcióra zsűritagonként max. 100 pont adható a szempontok mellett feltüntetett részpontszámok alapján.

Az előadások három fokozatba sorolása a zsűritagok által adott egyéni pontszámok összesítése során kialakult összpontszám alapján történik. Az arany fokozatot 85 százalékos, az ezüst fokozatot 75, a bronz fokozatot 65 százalékos teljesítmény esetén lehet kiadni.

A zsűritagok (az elnököt is beleértve) a produkciókról feljegyzéseket, pontjavaslatokat készítenek, amelyeket a záró értékeléskor használnak föl.

 

 

7. sz. melléklet

Szituációs játék

 

A verseny menete:

A versenyben 3-6 fős csapatok indulhatnak.

A csapat kihúz egy olasz nyelvű szituációt, majd 20 perc felkészülés után bemutatja azt.

A papíron található leírás a bemutatandó szituáció alaphelyzete, abból kiindulva, azt továbbgondolva kell kidolgozni egy rövid, 5-10 perces jelenetet.

 

Értékelési szempontok:

Az előadott jelenetre minden egyes zsűritagtól maximum 30 pont adható, amely a következő részpontszámokból tevődik össze:

Ötletesség:                                         10 pont

Előadásmód, együttműködés:         10 pont

Nyelvhelyesség:                                 6 pont

Intonáció, kiejtés:                              4 pont

 

 

8. sz. melléklet

Categoria “Favola”

REGOLAMENTO

 1. LA FAVOLA
 1. I candidati devono elaborare una novella in stile favolistico.
 2. L’elaborato deve essere composto in italiano, ma sono accettati singoli termini o nomi stranieri.
 3. a) Ai partecipanti vengono forniti due (2) differenti incipit in base ai quali sviluppare il proprio elaborato.
  b) L’elaborato non potrà essere composto in forma e stile assolutamente libero.
  I partecipanti dovranno scegliere fra due (2) differenti generi narrativi (ad es: fantascientifico – nello spazio – sulla terra; terrore – con fantasmi – con mostri; romantico – in stile hollywoodiano – in stile shakespeariano; favolistico con animali; umoristico, epico, mitologico, ecc...). 
  c) I candidati dovranno scegliere in modo univoco un solo “incipit” e un solo “genere” sulla base dei quali sviluppare il proprio elaborato.
 4. Per lo svolgimento della favola i candidati hanno a disposizione due (2) ore.
 5. L’elaborato non può superare i 30 righi, e non può eccedere le due (2) cartelle, vale a dire due facciate di un foglio in formato A4.
 6. Nell’elaborato è consentito l’uso di brevi citazioni ma ogni ulteriore tentativo di copia o di plagio renderà nullo l’elaborato. In ogni caso, qualunque citazione va indicata.
 7. L’elaborato deve essere scritto con grafia chiara e leggebbile, possibilmente in stampatello. La Giuria può rifiutare elaborati illeggibili.
 8. a) La favola deve avere un titolo, es. “Il gatto con gli stivali”.
  b) La favola deve essere consegnata sotto uno “pseudonimo”, vale a dire che ogni elaborato deve riportare solo e soltanto un “nome di fantasia”, ad es. Topolino.
  c) Il titolo della favola e il nome di fantasia (es. “Il gatto con gli stivali, Topolino”) devono essere riportati su una busta chiusa al cui interno sono indicate le generalità del candidato: nome, cognome, scuola di provenienza e classe.

 

        B. LA GIURIA

 1. La Giuria valuta gli elaborati in basi al seguente punteggio:
  da 1 a 5 punti per la lingua
  da 1 a 5 punti per lo stile
  da 1 a 5 punti per l’originalità
 2. Se la favola è totalmente incoerente con l’incipit e con il genere scelto, l’elaborato deve essere annullato
 3. Se la favola si allontana in modo totalmente gratuito dall’incipit scelto o se la favola perde di coerenza, la Giuria deve detrarre obbligatoriamente 1 o 2 punti a sua discrezione.
 4. Se la favola rispetta solo in parte il genere scelto la Giuria deve detrarre obbligatoriamente 1 o 2 punti a sua discrezione.
 5. La Giuria deve essere composta da almeno 3 componenti, più un presidente.
 6. a) La Giuria, a discrezione degli Organizzatori, può essere composta un’unica commissione oppure da due (2) commissioni.
  b) Nel caso di due commissioni: una prima commissione per selezionare, tra tutti gli elaborati, i lavori finalisti e una seconda per designare i vincitori.
  c) I membri delle due commissioni non possono essere totalmente coincidenti.
  d) Nel caso di due commissioni il presidente rimane comunque lo stesso.

 

       C. PREMI

 1. Vengono premiati il Primo, Secondo e Terzo classificato, anche in ex aequo.
 2. La Giuria può assegnare un numero limitato di premi speciali a discrezione e con il consenso degli Organizzatori

 

        D. SCHEMA DI VALUTAZIONE

Titolo della favola e Autore

Incipit e genere

 

PUNTEGGIO

Lingua (5 punti)

 

Stile (5 punti)

 

Originalità (5 punti)

 

Detrazioni (da -1 a -4)

 

TOTALE

 

 

 

 

9. sz. melléklet

PONTOZÁSI RENDSZER

Egyéni pontérték (1. 2. 3. helyezett és dicséret)

élőbeszéd A : 8-7-6-5

élőbeszéd B: 10-9-8-7

versmondás: 5-4-3-2

prózamondás: 7-6-5-4

tolmácsverseny: 15-14-13-12

meseírás: 11-10-9-8

pályázat: 8-7-6-5

műfordítás: 8-7-6-5

ének: 4-3-2-1

 

Csoportos pontérték (1. 2. 3. helyezett és dicséret)

színház: 22-20-18-16

műveltségi vetélkedő: 14-12-10-8 (Nem a Studio Italia által szervezett és díjazott quizről van szó.)

ének: