Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

Letölthető nyomtatványok

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ KÉRELEM (FELLEBBEZÉS)

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI LAP

Beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:

 

 

Tájékoztató a jogorvoslati eljárásról (fellebbezés lehetősége)

 

Benyújtandó dokumentumok:

Eljárást megindító kérelem (letöltendő, annyi példányban, ahány képzési területet akarnak megfellebbezni)

Az elutasításról szóló határozat(ok) másolata: a fellebbezni kívánt tanulmányi terület(ek)re vonatkozó határozat(ok) másolata

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani!

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik.

Az Nkt. 38. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Az intézmény a hozzá beérkezett kérelmeket minden esetben átvizsgálja, megállapítja, hogy nem késett-e el, a nyitva álló 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt tagozatról/képzésről/osztályról elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló, senki más!

Amennyiben a kérelem elkésett vagy nem a jogosulttól származik, a kérelmet végzéssel, 5 napon belül el kell utasítani!

 

TÁJÉKOZTATÓ A BEIRATKOZÁSRÓL ÉS A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSRŐL

Tisztelt Szülők! Kedves felvételt nyert Diákok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy akik kollégiumot szeretnének igényelni,  a kollégiumi elentkezési lapot kitöltés és aláírás után postán vagy elektronikus úton – utóbbi esetben pdf vagy jpeg formátumban – az első helyen megjelölt kollégium táblázatban feltüntetett postai, illetve e-mail címére, legkésőbb 2022. május 16-ai feladással megküldeni szíveskedjenek. 

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI LAP

BEIRATKOZÁS A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUMBA

A beiratkozás időpontja: : 2022. június 23. (csütörtök) 9.00 – 13.00.

Kérem, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

  • a felvételről szóló értesítést,
  • az általános iskolai bizonyítványt,
  • a személyi igazolványt,
  • a lakcímkártyát,
  • a TAJ kártyát,
  • az adókártyát,
  • a fényképes diákigazolvány-igénylőlapot (előzetesen kell az okmányirodában elkészíttetni),
  •  3.000-Ft-ot iskolai nyakkendőre.

Kérjük továbbá, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal kitöltve és aláírva a felvételről postán küldött értesítés mellett található alábbi dokumentumokat:

KÉRJÜK, OLVASSÁK EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT, MELYBŐL TÁJÉKOZÓDHATNAK A BEIRATKOZÁS ELŐTTI ONLINE ADATBEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGRŐL:

Tájékoztatás szülőknek vagy más törvényes képviselőknek gyermekük középfokú intézménybe történő beiratkozásához a 2022/2023. tanévre vonatkozóan: TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-ügyintézés nem helyettesíti a személyes ügyintézést. Kérjük, jelenjenek meg a beiratkozáson, a személyes megjelenés és a dokumentumok aláírása minden tanuló törvényes képviselőjének kötelessége. Amennyiben nyomós indok miatt nem tudnak megjelenni a beiratkozáson, kérjük, ezt jelezzék előre a titkarsag@csokonai-debr.edu.hu e-mail címen vagy telefonon az iskola titkárságán (52/531-867).

 

 

Felvételi tájékoztató a 2022/2023-as tanévre

Pályaválasztási kisfilm

Induló képzéseink

Hírek a Suliválasztó Sulifórumról