Wacław Felczak Alapítvány

Wacław Felczak Alapítvány

 

PÁLYÁZAT LENGYEL SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK TARTÁSÁRA

      TÁMOGATÓ: WACŁAW FELCZAK ALAPÍTVÁNY

 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban nagy múltja van a lengyel nyelv tanításának: 1976-ban Palchuber Károly tanár úr indította el a lengyeloktatást szakköri keretben. 1986-tól 2004-ig második idegen nyelvként tanítottuk, majd 2011-ig szakköri keretben, harmadik idegen nyelvként. Lehetőséget biztosítottunk az érettségi vizsga letételére és a Debreceni Egyetem Lengyel Tanszékén tanuló tanárszakos hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszerzésére. Az idegennyelv-oktatás nagy hangsúlyt kap képzési szerkezetünkben, s az utóbbi időszakban azt tapasztaljuk, hogy egyre több diákunk keresi harmadik nyelv tanulásának lehetőségét, ezért esélyt látunk arra, hogy ismét felkínáljuk a lengyel nyelvet számukra.

 

2022/2023-AS TANÉV

Az előző tanévben indított lengyel szakkör folytatására 2022 augusztusában pályázatot nyújtottunk be a Wacław Felczak Alapítványnak. A 2022/163. számú "Szirén" pályázaton ismét nyertünk, ezúttal 1.000.000 Ft-tal támogatták a lengyel nyelv oktatását intézményünkben. A 2022/2023-as tanév első félévében Mikeczné Honvári Piroska tanárnő szakköri foglalkozások keretében folytatta az ismerkedést a lengyel nyelvvel. Ismét volt lehetőségünk újabb oktatási segédeszközök beszerzésére, kulturális programok szervezésére.

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója:

A pályázatban foglaltak szerint kezdtük a munkát szeptember hónapban. Megtörtént a szakköri létszám feltöltése, három tanuló csatlakozott hozzánk, ketten más elfoglaltságok miatt kijelentkeztek a szakköri órákról. A foglalkozások gyakorisága, illetve időpontja is változott. Heti két alkalommal, kedden és csütörtökön egy-egy 45 perces óra került megtartásra. Ezek a foglalkozások a reggeli órákban (7.45 től 8.30-ig) voltak, szemben az előző félévi egyszeri délutáni (7.-8. óra) foglalkozásokkal.

A szakkör jelenlegi létszáma 7 fő. A tanulók egy kivételével osztálytársak, igy viszonylag könnyű volt az órarendhez igazodni.

Szeptember hónapban megtörtént a szülők tájékoztatása, a hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése is.

A tankönyveket (Hurrá! Po Polsku 1, hozzá tartozó munkafüzetek) még az előző félév végén megkaptuk, így október közepén elkezdődtek a foglalkozások. Rendelésben kaptunk még nyelvkönyveket az esetlegesen csatlakozni kívánó tanulók számára.

Az októberi órák főleg ismétléssel teltek, igazán most tudtuk alaposabban átlapozni a tankönyvet, munkafüzetet. A 0. lecke alapján gyakoroltuk a kiejtést, helyes hangsúlyozást, magánhangzók, mássalhangzók rendszerét, különös tekintettel a magyartól való eltérésekre. A leckékhez készült hanganyagokat, DVD filmeket folyamatosan kapcsoltuk a szövegekhez. Miután a nyelvtanulás célja a lengyel nyelv megszerettetése, ezért házi feladatot nem adtam fel, mindent órán próbáltunk elsajátítani. Ebből az következik, hogy nem túl gyors tempóban haladtunk. A lecke végén a tanulók elsajátították a köszönési formákat, udvariassági formulákat. Folyamatosan oldottuk a munkafüzet feladatait is. Szókígyók, keresztrejtvények, hiányos szövegek kiegészítése hallott szöveg értése után.

A szakköri órákon a 3. leckéig jutottunk el. A tanulók be tudnak mutatkozni, érdeklődni hogylét iránt, ismerik a számokat 100-ig, a személyes névmások használata sem okoz gondot. Néhány fontosabb ige ragozását is tanultuk már. Miután a tanulók második idegen nyelvként orosz nyelvet tanulnak, viszonylag egyszerű volt a főnevek nemeit elsajátítani, egyeztetni azokat melléknevekkel.

Szókincsük bővítésére alkalmas szótárfüzetből képek segítségével igyekszünk elsajátítani minél több kifejezést. A feladatok alkalmasak az érdeklődés fenntartására, a tanulók szívesen vesznek részt azok megoldásában. Az órák színesítése céljából meghívtuk Ádámné Porcsalmy Éva tanárnőt egy foglalkozásra. A meghívást elfogadta. Az órán két lengyel dalt tanított meg a gyerekeknek.

 A pályázat tartalmazza, hogy kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetével. Ebben a félévben is ellátogattunk az intézetbe. Fórián Éva tanárnő lengyel nyelvvizsgára felkészítő foglalkozást tartott. Azt az órát látogattuk meg. A téma képleírás volt. Megtekintettük a lengyel könyvtárat, valamint a kurzustankönyvünk második, illetve harmadik részét is. A látogatás jó hangulatban telt. Tervezünk látogatást a következő félévben is.

A pályázati kiírásnak megfelelően február 14-én kirándulást szerveztünk Budapestre. Megérkezésünk után ellátogattunk az alapítvány székhelyére. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Megtekintettünk egy rövidfilmet az alapítvány eddigi munkájáról, jövőbeni terveiről, az alapítvány névadójának életéről. A diákokkal történt rövid beszélgetés után könyveket, illetve Rubicon folyóiratot kaptunk ajándékba.

A kirándulás célja a fővárosban található néhány lengyel emlékmű megtekintése volt. Ehhez egy kiváló idegenvezetőt hívtunk segítségül. Ellátogattunk a „Przemysl” emlékműhöz, majd innen a Budai Várba. Ott megnéztük Jadwiga (Anjou Hedvig) és Jagelló Ulászló szobrát. Jártunk az Európa parkban, majd elsétáltunk a Mátyás templomhoz. A Halászbástyán tett séta után villamossal elmentünk a Gellérhegyi Sziklatemplomhoz. Az idő rövidsége miatt több nevezetességre már nem maradt idő. A diákoknak fél óra szabad idejük maradt a vonat indulásáig. Remek idő volt, élményekkel gazdagon tértünk haza.

Ebben a pályázati ciklusban sem sikerült a Kónya Ábel és Grela Alexandra magyar – lengyel művészházaspárral felvenni a kapcsolatot, ehelyett iktattuk be a rendhagyó lengyel órát Porcsalmy Éva tanárnővel. Minden eseményről képes beszámoló készült, mely kikerült az iskola honlapjára. Az érdeklődők információhoz jutottak ezek alapján.

Képek: https://drive.google.com/drive/folders/1rmdw77Jm6G0VEoNxSL7EMR7sV6ibjdd-?usp=sharing

 

A második félévben is folytatódott a szakkör, ismét elnyertük a Fekczak Alapítvány támogatását a 2022/174. számú "Szirén" pályázatunkkal.

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója:

A pályázatban foglaltak szerint kezdtük a munkát 2023. március 16-án, a tanév első félévében indult tanulói csoport összetétele nem változott. A foglalkozások gyakorisága, illetve időpontja sem változott. Heti két alkalommal, kedden és csütörtökön egy-egy 45 perces óra került megtartásra. Ezek a foglalkozások a reggeli órákban (7.45 től 8.30-ig) voltak. A szakkör jelenlegi létszáma 7 fő. A tanulók egy kivételével osztálytársak, igy viszonylag könnyű volt az órarendhez igazodni. Márciusban megtörtént a hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése is. A tankönyveket ( Hurrá! Po Polsku 1 és a hozzá tartozó munkafüzetek) még az előző félév végén megkaptuk, így március közepén gördülékenyen folytattuk a foglalkozásokat.

Az első néhány márciusi óra ismétléssel telt, mivel csak a harmadik leckéig jutottunk el március közepéig, ezért az ismétlés viszonylag rövid időt vett igénybe. A 0. lecke alapján gyakoroltuk a kiejtést, helyes hangsúlyozást, magánhangzók, mássalhangzók rendszerét, különös tekintettel a magyartól való eltérésekre. A leckékhez készült hanganyagokat, DVD  filmeket ismét megtekintettük.

A leckék átismétlése után a tanulók elsajátították a köszönési formákat, udvariassági formulákat. Folyamatosan oldottuk a munkafüzet feladatait is: szókígyók, keresztrejtvények, hiányos szövegek kiegészítése hallott szöveg alapján.

 A tanulók tudnak bemutatkozni, érdeklődni hogylét iránt, ismerik a számokat 100-ig, a személyes névmások alanyesetben történő használata sem okoz gondot. Néhány fontosabb ige jelen idejű ragozását is tanultuk már. Miután a tanulók második idegen nyelvként oroszt tanulnak, viszonylag egyszerű volt a főnevek nemére és a meléknévvel való egyeztetésre vonatkozó szabályok elsajátítása.

Az ismétlés után a negyedik leckét vettük át. Ezen belül bővítettük a számnevekre vonatkozó ismereteket, valamint a családdal kapcsolatos szókincset is. A birtokos névmások segítségével képesek beszélni a családtagjaikról: kit hogy hívnak, hány éves, mi a foglalkozása. Az egyes leckékhez tartozó hanganyagokat folyamatosan dolgoztuk fel. Gyakorlásra a munkafüzet feladatait használtuk, valamint szókincsük bővítésére a témához kapcsolódó szószedet nyújtott segítséget.

Az 5. lecke témája: Ki mit szeret csinálni, kinek mi a hobbija. A tankönyvben található képek segítségével össze tudták kapcsolni a tevékenységeket az ábrákkal. Megtanulták még néhány fontos ige kijelentő mód jelen idejű ragozását, az igeragozás gyakorlására ismét a munkafüzet szolgált.  Miután minden lecke elég hosszú, sok ismeretlen kifejezést tartalmaz, ezért több időt vett igénybe az elsajátításuk. A haladási tempót mindig az anyag mennyisége határozta meg. Itt már a főnevek tárgyesete is az anyag része, amivel meggyűlt kissé a bajuk, pontosan úgy, ahogyan az orosz nyelvben is.

Év vége felé jutottunk el a hatodik leckéig, amelyet már nem tudtunk befejezni. Élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök neveit próbálták megtanulni, valamint az „enni” illetve „inni”  igék ragozását. Az újonnan tanult főnevek nyelvtani csoportba sorolása már nem okoz gondot, viszont összefüggően elmondani pár mondatot arról, ki mit reggelizik, ebédel, illetve vacsorázik, kicsit még nehezen megy. Gyakorlásra már kevés idő maradt. Május végére a gyerekek is elfáradtak, még lassabban tudtunk haladni. Ennek ellenére én elégedett vagyok az elvégzett munkával, bár azt látom, hogy mindenki mindent szeretne -  jobban beszélni, esetleg majd nyelvvizsgát tenni - , de megrémül az odáig vezető hosszú és nehéz úttól.

Fórián Éva tanárnő meghívására ellátogattunk a Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézetébe. Ő a csoportjával kiránduláson vett részt Lengyelországban, és az erről tartott élménybeszámolót hallgattuk meg.

Képek: https://drive.google.com/drive/folders/1h6uOTMPEcIhHpdtpZiIotZdg0sJ3Krge?usp=sharing

 

2021/2022-ES TANÉV

A 2021/136. azonosítószámú, a Wacław Felczak Alapítvány „Szirén” című, a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként való elindítására vonatkozó, a Debreceni Tankerületi Központ által benyújtott pályázatán 938.500 Ft-ot nyertünk céljaink megvalósítására.

A 9.C osztály 8 tanulója kezdett el a 2021/2022-es tanév második félévébena lengyel nyelvet tanulni szakköri keretben Mikeczné Honvári Piroska tanárnő irányításával. Heti két órában ismerkednek a nyelvvel és a kultúrával. A kapott támogatásból sikerült lengyel nyelvkönyveket, munkafüzeteket és oktatási segédanyagokat beszereznünk.

KIRÁNDULÁS EGERBE

2022. április 26-án a lengyel szakkörösök Egerbe látogattak, ahol találkoztak a Dobó István Gimnázium lengyel szakköröseivel és lengyeltanárukkal, Bátonyiné Muhi Borbálával. Együtt megáltogatták az egri lengyel emlékhelyeket.

Képekhttps://photos.app.goo.gl/QkR4DczVLoyj6vheA

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója a kirándulásról:

2022. április 26-án, kedden kirándulást szerveztem a pályázatban foglaltak szerint Egerbe. Az egri Dobó István Gimnáziumban lengyel nyelvet tanuló diákokkal, valamint tanárukkal, Bátonyiné Muhi Borbálával találkoztunk. A gimnázium intézményvezetője fogadott bennünket, majd a kölcsönös bemutatkozás után elindultunk felfedezni a várost. A kirándulás célja a városban található lengyel vonatkozású emlékek megtekintése volt.

Sétánkat a Magyar- Lengyel Barátság Lépcsőjénél kezdtük. Rajta felirat, lengyelül és magyarul, mert a járólapok Lengyelországból érkeztek: „ Lengyel –magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát. Vitéz bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre”. A lépcső a két nép évszázados jó kapcsolatát hirdeti.

Sétánkat az Egri Bazilikában folytattuk. Az épület jelenleg felújítás alatt áll, csak egy kis részét tudtuk megtekinteni. Itt kapott helyet a lengyel származású Maximilian Kolbe atya szobra. Ferencesrendi minorita szerzetes, vértanú volt ő. Boldoggá 1971. október 17-én avatta VI. Pál pápa, Szentté avatta II. János Pál pápa.

Bátonyiné Muhi Borbála tanárnő sok érdekességet mesélt a tanulóknak. Majd megtekintettük az Érsek utcában található márványtáblát, mely azt hirdeti, hogy itt működött a balatonboglári lengyel gimnázium kihelyezett intézménye. A felirat lengyelül is szerepel a táblán.

Útközben, mivel igen jó időnk volt, a gyerekek megálltak fagyizni és pihenni egy kicsit.

A fagyizás után a Minorita templomba látogattunk el. A templom méltó környezetet biztosít a II. János Pál pápa közvetítésével Krakkóból hazakertült ereklyéknek. Szent Hedvig, Szent Kinga és Boldog Jolán ereklyéit a Szent Kereszt oltáron találtuk meg.

Bátonyiné tanárnő ismét sok érdekességet mesélt a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták mondanivalóját. Majd végezetül megtekintettük a Kossuth utcán található emléktáblát, mely szerint  „1849 február 26-án, délben az emeleti nagyteremben Lévay Sándor nagyprépost-kanonok vendégül látta Dembinski Henrik altábornagy-fővezért, Görgey Artúr tábornok hadtestparancsnokot és vezérkari főnökeit."

Sétánkat a Dobó téren fejeztük be, ahol megebédeltünk, majd elindultunk hazafelé.

Külön köszönet Veres Vanda tanárszakos hallgatónknak, aki helyismeretével és lelkiismeretes hozzáállásával nagyban hozzájárult a kirándulás sikeres megvalósításához.

Ha bárki teheti, mindenképpen látogasson el Egerbe, fedezze fel a város szépségeit és a lengyel emlékhelyeket..

TALÁLKOZÁS DEBRECENBEN

2022. május 19-én az egri lengyeles diákok Bátonyiné Muhi Borbála tanárnővel Debrecenbe látogattak. A csokonais diákokkal és tanáraikkal, Mikeczné Honvári Piroskával és Nagyné Tóth Erzsébettel a Debreceni Egyetemen találkoztak, ahol a két csoport megismerkedett az egyetem épületével, majd rendhagyó lengyelórára invitálta őket Fórián Éva, a Szlavisztikai Intézet lengyeltanára. A hangulatos órán volt kis nyelvtan, kis országismeret, kis daltanulás, kis szövegértés, mindezek játékos formában. 

Képek: https://photos.app.goo.gl/uNRxsuscRXhuiR7H9

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója a debreceni programról:

2022. május 19-én Debrecenben fogadtuk az egri diákokat. A Debreceni Egyetem előtt találkoztunk velük 13.00 –kor.

 A kölcsönös üdvözlés után Fórián Éva tanárnő várt minket a Szlavisztikai Intézet előtt. Bemutatta az egyetemet, majd a könyvtárban a diákoknak lengyelórát tartott.  Az óra gerince egy lengyel dalocska volt, aminek kapcsán aktivizálta a tanulókat. Feladatlapot készített, annak alapján a gyerekek bemutatkoztak, eddig tanult ismereteikről adtak számot. Bátran megszólaltak lengyel nyelven, bár tudásuk még igen csekély. A dal szövegét próbálták megérteni, sorba rendezni a mondatait, felolvasni azokat. Aktívan részt vettek az órán és nagyon élvezték azt.

Ezután a csoporttal átsétáltunk a parkon a legközelebbi villamosmegállóig. Úticélunk a Bem tér volt.   A Bem tér és a Kétmalom utca sarkán látható Bem József domborműves  emléktáblája. A dombormű alkotója Juha Richárd Attila.

„ Mi ne győznénk?

Hisz Bem a vezérünk,

a szabadság régi bajnoka!”

Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg

Ez áll az emléktáblán lengyel nyelven is. A város egyik legújabb emléktáblája. ( 2008. március 26.) Kiss Péter és Kordás Anna 9. C osztályos tanuló ismertette a tudnivlaókat.

Sétánkat a Füredi út 6. szám alatt álló Szent László Plébánián folytattuk volna, annak is a II. János Pál Pápa termében, de sajnos a templom 12.00 órakor bezárt. Ebben a rendházban dolgozik Jacek Górski atya, házfőnök-plébános. A templom 1982-1983-ban épült.

Miután szinte észrevétlenül elszaladt az idő, az egri csoport elsétált a Kossuth térre.

Kellemes, tartalmas délutánt töltöttünk együtt.

I. Felczak Diáktábor

meghívást kaptunk az I. Felczak Diáktáborba, ahol feledhetetlen élményekben volt részünk 2022. június 18. és 23. között. Részletes beszámoló:

http://www.csokonaigimnazium.hu/article/i-felczak-diaktabor

A Wacław Felczak Alapítványról:

https://wfa.hu/az-alapitvanyrol