Wacław Felczak Alapítvány

Wacław Felczak Alapítvány

 

PÁLYÁZAT LENGYEL SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK TARTÁSÁRA

      TÁMOGATÓ: WACŁAW FELCZAK ALAPÍTVÁNY

 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban nagy múltja van a lengyel nyelv tanításának: 1976-ban Palchuber Károly tanár úr indította el a lengyeloktatást szakköri keretben. 1986-tól 2004-ig második idegen nyelvként tanítottuk, majd 2011-ig szakköri keretben, harmadik idegen nyelvként. Lehetőséget biztosítottunk az érettségi vizsga letételére és a Debreceni Egyetem Lengyel Tanszékén tanuló tanárszakos hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszerzésére. Az idegennyelv-oktatás nagy hangsúlyt kap képzési szerkezetünkben, s az utóbbi időszakban azt tapasztaljuk, hogy egyre több diákunk keresi harmadik nyelv tanulásának lehetőségét, ezért esélyt látunk arra, hogy ismét felkínáljuk a lengyel nyelvet számukra.

 

2022/2023-AS TANÉV

Az előző tanévben indított lengyel szakkör folytatására 2022 augusztusában pályázatot nyújtottunk be a Wacław Felczak Alapítványnak. A 2022/163. számú "Szirén" pályázaton ismét nyertünk, ezúttal 1.000.000 Ft-tal támogatták a lengyel nyelv oktatását intézményünkben. A 2022/2023-as tanév első félévében Mikeczné Honvári Piroska tanárnő szakköri foglalkozások keretében folytatta az ismerkedést a lengyel nyelvvel. Ismét volt lehetőségünk újabb oktatási segédeszközök beszerzésére, kulturális programok szervezésére.

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója:

A pályázatban foglaltak szerint kezdtük a munkát szeptember hónapban. Megtörtént a szakköri létszám feltöltése, három tanuló csatlakozott hozzánk, ketten más elfoglaltságok miatt kijelentkeztek a szakköri órákról. A foglalkozások gyakorisága, illetve időpontja is változott. Heti két alkalommal, kedden és csütörtökön egy-egy 45 perces óra került megtartásra. Ezek a foglalkozások a reggeli órákban (7.45 től 8.30-ig) voltak, szemben az előző félévi egyszeri délutáni (7.-8. óra) foglalkozásokkal.

A szakkör jelenlegi létszáma 7 fő. A tanulók egy kivételével osztálytársak, igy viszonylag könnyű volt az órarendhez igazodni.

Szeptember hónapban megtörtént a szülők tájékoztatása, a hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése is.

A tankönyveket (Hurrá! Po Polsku 1, hozzá tartozó munkafüzetek) még az előző félév végén megkaptuk, így október közepén elkezdődtek a foglalkozások. Rendelésben kaptunk még nyelvkönyveket az esetlegesen csatlakozni kívánó tanulók számára.

Az októberi órák főleg ismétléssel teltek, igazán most tudtuk alaposabban átlapozni a tankönyvet, munkafüzetet. A 0. lecke alapján gyakoroltuk a kiejtést, helyes hangsúlyozást, magánhangzók, mássalhangzók rendszerét, különös tekintettel a magyartól való eltérésekre. A leckékhez készült hanganyagokat, DVD filmeket folyamatosan kapcsoltuk a szövegekhez. Miután a nyelvtanulás célja a lengyel nyelv megszerettetése, ezért házi feladatot nem adtam fel, mindent órán próbáltunk elsajátítani. Ebből az következik, hogy nem túl gyors tempóban haladtunk. A lecke végén a tanulók elsajátították a köszönési formákat, udvariassági formulákat. Folyamatosan oldottuk a munkafüzet feladatait is. Szókígyók, keresztrejtvények, hiányos szövegek kiegészítése hallott szöveg értése után.

A szakköri órákon a 3. leckéig jutottunk el. A tanulók be tudnak mutatkozni, érdeklődni hogylét iránt, ismerik a számokat 100-ig, a személyes névmások használata sem okoz gondot. Néhány fontosabb ige ragozását is tanultuk már. Miután a tanulók második idegen nyelvként orosz nyelvet tanulnak, viszonylag egyszerű volt a főnevek nemeit elsajátítani, egyeztetni azokat melléknevekkel.

Szókincsük bővítésére alkalmas szótárfüzetből képek segítségével igyekszünk elsajátítani minél több kifejezést. A feladatok alkalmasak az érdeklődés fenntartására, a tanulók szívesen vesznek részt azok megoldásában. Az órák színesítése céljából meghívtuk Ádámné Porcsalmy Éva tanárnőt egy foglalkozásra. A meghívást elfogadta. Az órán két lengyel dalt tanított meg a gyerekeknek.

 A pályázat tartalmazza, hogy kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetével. Ebben a félévben is ellátogattunk az intézetbe. Fórián Éva tanárnő lengyel nyelvvizsgára felkészítő foglalkozást tartott. Azt az órát látogattuk meg. A téma képleírás volt. Megtekintettük a lengyel könyvtárat, valamint a kurzustankönyvünk második, illetve harmadik részét is. A látogatás jó hangulatban telt. Tervezünk látogatást a következő félévben is.

A pályázati kiírásnak megfelelően február 14-én kirándulást szerveztünk Budapestre. Megérkezésünk után ellátogattunk az alapítvány székhelyére. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Megtekintettünk egy rövidfilmet az alapítvány eddigi munkájáról, jövőbeni terveiről, az alapítvány névadójának életéről. A diákokkal történt rövid beszélgetés után könyveket, illetve Rubicon folyóiratot kaptunk ajándékba.

A kirándulás célja a fővárosban található néhány lengyel emlékmű megtekintése volt. Ehhez egy kiváló idegenvezetőt hívtunk segítségül. Ellátogattunk a „Przemysl” emlékműhöz, majd innen a Budai Várba. Ott megnéztük Jadwiga (Anjou Hedvig) és Jagelló Ulászló szobrát. Jártunk az Európa parkban, majd elsétáltunk a Mátyás templomhoz. A Halászbástyán tett séta után villamossal elmentünk a Gellérhegyi Sziklatemplomhoz. Az idő rövidsége miatt több nevezetességre már nem maradt idő. A diákoknak fél óra szabad idejük maradt a vonat indulásáig. Remek idő volt, élményekkel gazdagon tértünk haza.

Ebben a pályázati ciklusban sem sikerült a Kónya Ábel és Grela Alexandra magyar – lengyel művészházaspárral felvenni a kapcsolatot, ehelyett iktattuk be a rendhagyó lengyel órát Porcsalmy Éva tanárnővel. Minden eseményről képes beszámoló készült, mely kikerült az iskola honlapjára. Az érdeklődők információhoz jutottak ezek alapján.

Képek: https://drive.google.com/drive/folders/1rmdw77Jm6G0VEoNxSL7EMR7sV6ibjdd-?usp=sharing

 

 

 

2021/2022-ES TANÉV

A 2021/136. azonosítószámú, a Wacław Felczak Alapítvány „Szirén” című, a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként való elindítására vonatkozó, a Debreceni Tankerületi Központ által benyújtott pályázatán 938.500 Ft-ot nyertünk céljaink megvalósítására.

A 9.C osztály 8 tanulója kezdett el a 2021/2022-es tanév második félévébena lengyel nyelvet tanulni szakköri keretben Mikeczné Honvári Piroska tanárnő irányításával. Heti két órában ismerkednek a nyelvvel és a kultúrával. A kapott támogatásból sikerült lengyel nyelvkönyveket, munkafüzeteket és oktatási segédanyagokat beszereznünk.

KIRÁNDULÁS EGERBE

2022. április 26-án a lengyel szakkörösök Egerbe látogattak, ahol találkoztak a Dobó István Gimnázium lengyel szakköröseivel és lengyeltanárukkal, Bátonyiné Muhi Borbálával. Együtt megáltogatták az egri lengyel emlékhelyeket.

Képekhttps://photos.app.goo.gl/QkR4DczVLoyj6vheA

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója a kirándulásról:

2022. április 26-án, kedden kirándulást szerveztem a pályázatban foglaltak szerint Egerbe. Az egri Dobó István Gimnáziumban lengyel nyelvet tanuló diákokkal, valamint tanárukkal, Bátonyiné Muhi Borbálával találkoztunk. A gimnázium intézményvezetője fogadott bennünket, majd a kölcsönös bemutatkozás után elindultunk felfedezni a várost. A kirándulás célja a városban található lengyel vonatkozású emlékek megtekintése volt.

Sétánkat a Magyar- Lengyel Barátság Lépcsőjénél kezdtük. Rajta felirat, lengyelül és magyarul, mert a járólapok Lengyelországból érkeztek: „ Lengyel –magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát. Vitéz bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre”. A lépcső a két nép évszázados jó kapcsolatát hirdeti.

Sétánkat az Egri Bazilikában folytattuk. Az épület jelenleg felújítás alatt áll, csak egy kis részét tudtuk megtekinteni. Itt kapott helyet a lengyel származású Maximilian Kolbe atya szobra. Ferencesrendi minorita szerzetes, vértanú volt ő. Boldoggá 1971. október 17-én avatta VI. Pál pápa, Szentté avatta II. János Pál pápa.

Bátonyiné Muhi Borbála tanárnő sok érdekességet mesélt a tanulóknak. Majd megtekintettük az Érsek utcában található márványtáblát, mely azt hirdeti, hogy itt működött a balatonboglári lengyel gimnázium kihelyezett intézménye. A felirat lengyelül is szerepel a táblán.

Útközben, mivel igen jó időnk volt, a gyerekek megálltak fagyizni és pihenni egy kicsit.

A fagyizás után a Minorita templomba látogattunk el. A templom méltó környezetet biztosít a II. János Pál pápa közvetítésével Krakkóból hazakertült ereklyéknek. Szent Hedvig, Szent Kinga és Boldog Jolán ereklyéit a Szent Kereszt oltáron találtuk meg.

Bátonyiné tanárnő ismét sok érdekességet mesélt a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták mondanivalóját. Majd végezetül megtekintettük a Kossuth utcán található emléktáblát, mely szerint  „1849 február 26-án, délben az emeleti nagyteremben Lévay Sándor nagyprépost-kanonok vendégül látta Dembinski Henrik altábornagy-fővezért, Görgey Artúr tábornok hadtestparancsnokot és vezérkari főnökeit."

Sétánkat a Dobó téren fejeztük be, ahol megebédeltünk, majd elindultunk hazafelé.

Külön köszönet Veres Vanda tanárszakos hallgatónknak, aki helyismeretével és lelkiismeretes hozzáállásával nagyban hozzájárult a kirándulás sikeres megvalósításához.

Ha bárki teheti, mindenképpen látogasson el Egerbe, fedezze fel a város szépségeit és a lengyel emlékhelyeket..

TALÁLKOZÁS DEBRECENBEN

2022. május 19-én az egri lengyeles diákok Bátonyiné Muhi Borbála tanárnővel Debrecenbe látogattak. A csokonais diákokkal és tanáraikkal, Mikeczné Honvári Piroskával és Nagyné Tóth Erzsébettel a Debreceni Egyetemen találkoztak, ahol a két csoport megismerkedett az egyetem épületével, majd rendhagyó lengyelórára invitálta őket Fórián Éva, a Szlavisztikai Intézet lengyeltanára. A hangulatos órán volt kis nyelvtan, kis országismeret, kis daltanulás, kis szövegértés, mindezek játékos formában. 

Képek: https://photos.app.goo.gl/uNRxsuscRXhuiR7H9

Mikeczné Honvári Piroska tanárnő beszámolója a debreceni programról:

2022. május 19-én Debrecenben fogadtuk az egri diákokat. A Debreceni Egyetem előtt találkoztunk velük 13.00 –kor.

 A kölcsönös üdvözlés után Fórián Éva tanárnő várt minket a Szlavisztikai Intézet előtt. Bemutatta az egyetemet, majd a könyvtárban a diákoknak lengyelórát tartott.  Az óra gerince egy lengyel dalocska volt, aminek kapcsán aktivizálta a tanulókat. Feladatlapot készített, annak alapján a gyerekek bemutatkoztak, eddig tanult ismereteikről adtak számot. Bátran megszólaltak lengyel nyelven, bár tudásuk még igen csekély. A dal szövegét próbálták megérteni, sorba rendezni a mondatait, felolvasni azokat. Aktívan részt vettek az órán és nagyon élvezték azt.

Ezután a csoporttal átsétáltunk a parkon a legközelebbi villamosmegállóig. Úticélunk a Bem tér volt.   A Bem tér és a Kétmalom utca sarkán látható Bem József domborműves  emléktáblája. A dombormű alkotója Juha Richárd Attila.

„ Mi ne győznénk?

Hisz Bem a vezérünk,

a szabadság régi bajnoka!”

Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg

Ez áll az emléktáblán lengyel nyelven is. A város egyik legújabb emléktáblája. ( 2008. március 26.) Kiss Péter és Kordás Anna 9. C osztályos tanuló ismertette a tudnivlaókat.

Sétánkat a Füredi út 6. szám alatt álló Szent László Plébánián folytattuk volna, annak is a II. János Pál Pápa termében, de sajnos a templom 12.00 órakor bezárt. Ebben a rendházban dolgozik Jacek Górski atya, házfőnök-plébános. A templom 1982-1983-ban épült.

Miután szinte észrevétlenül elszaladt az idő, az egri csoport elsétált a Kossuth térre.

Kellemes, tartalmas délutánt töltöttünk együtt.

I. Felczak Diáktábor

meghívást kaptunk az I. Felczak Diáktáborba, ahol feledhetetlen élményekben volt részünk 2022. június 18. és 23. között. Részletes beszámoló:

http://www.csokonaigimnazium.hu/article/i-felczak-diaktabor

A Wacław Felczak Alapítványról:

https://wfa.hu/az-alapitvanyrol