Tájékoztató

Tájékoztató

Az olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

 

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2001/III.8. közgyűlési határozattal engedélyezte, hogy gimnáziumunkban az olasz-magyar két tanítási nyelvű tagozat elinduljon.

Az iskolai képzés öt évfolyamos. A nyelvi előkészítő évfolyamon az olasz nyelv oktatása az alapoktól indul, ebben az előkészítő évben heti 18 olaszórájuk van a tanulóknak. A 9. évfolyamtól az olasz nyelven és az olasz kultúrán (a tantárgy hivatalos neve: olasz célnyelvi civilizáció) kívül a történelem, a földrajz és a matematika tantárgyak oktatása is olaszul történik. Második idegen nyelvként a 9. évfolyamtól angolt tanulnak.

A nyelvi előkészítős évfolyamos diákjaink számára kötelező a heti számonkérés olasz nyelvből. 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig minden év végén egy általános nyelvi vizsga keretében adnak számot nyelvtudásukról.

Az érettségi vizsga sikeres eredménye (legalább 60 %-os emelt szintű érettségi vizsga olasz nyelvből, valamint sikeres középszintű érettségi vizsga olasz nyelven két tantárgyból) egyenértékű a magyar kormány által hivatalosan elismert felsőfokú olasz nyelvvizsgával.

A képzés a 2002/2003-as tanévben indult , túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez az egyik legnépszerűbb képzési forma a középiskolába jelentkezők körében: az utóbbi években három-négyszeres volt a túljelentkezés. Mivel a Dunától keletre eső magyar területeken csak a mi gimnáziumunkban van olasz-magyar kéttannyelvű képzés, reméljük, hogy a jó képességű és az olasz nyelv és kultúra iránt érdeklődő diákok továbbra is megtalálják intézményünket.

 

A képzés célja

 

Képzési programunk célja, hogy ne csak az olasz nyelvet, hanem civilizációs ismereteket is tanítsunk. Az olasz nyelvi lektorokkal való állandó kapcsolat nemcsak a nyelv gyors és hatékony elsajátítása miatt fontos: az olasz dalok, versek, színházi jelenetek megtanulása és előadása az élő olasz kultúra megismerését segíti. Ugyanakkor az is előnye ennek a képzésnek, hogy az „olaszos” diákok számára a szereplés, a közönség előtti megnyilatkozás természetessé válik. A próbák, előadások, bemutatkozó műsorok, versenyek, kirándulások olyan közösségi élményt adnak, amely meghatározza diákéveiket, és segíti a felnőtt életben való érvényesülést.

Tanításunk fő célja, hogy ösztönözzük a diákokat: ismerjék meg jobban anyanyelvüket és az olasz nyelvet. Szeretnénk, ha tanulóink alkalmasak lennének arra, hogy tanulmányaikat akár magyar, akár olasz felsőfokú intézményben sikeresen folytathassák, s hogy választott szakmájukban idegen nyelvet, nyelveket használva boldoguljanak.

Mindezeken túl arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ilyen típusú oktatás türelemre, megértésre, a kultúrák és népcsoportok sokféleségére való nyitottságra nevel. Úgy véljük, Magyarország ily módon még szorosabbra fűzheti kapcsolatát Európával és a világ többi részével.