Érettségi

Érettségi

Érettségi 2022

Tájékoztató a 2022. május-júniusi érettségi vizsgákról

 

A személyre szóló vizsgabehívók tartalmazzák a vizsgák pontos időpontját és helyszínét.

A középszintű írásbeli vizsgák iskolánkban lesznek, az emelt szintűek az Oktatási Hivatal által kijelölt helyszínen.

Az írásbeli vizsgák időpontjai a következők:

Az első héten a vizsgák 9.00 órakor kezdődnek, a második héttől kezdődően a délelőtti vizsgák 8.00 órakor, a délutániak 14.00 órakor. A vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel korábban meg kell jelenni a vizsga helyszínén.

Az időben történő érkezés érdekében szükséges előzetesen tájékozódni a közlekedési feltételekről, lehetőségekről (menetrend, útvonal, parkolás, utazás időigénye) főleg az emelt szintű vizsgák eseténben.

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal).

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről 1. sz. melléklet tartalmazza.) A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni.

 

Az írásbeli vizsga menete

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok

kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. A felügyelő tanár nem zárja le a borítékot, s úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy a következő dolgozatrész elhelyezhető legyen benne.

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgadolgozat beszedésekor egyszerre egy vizsgázó adja be a dolgozatát, a többi vizsgázónak addig a vizsgateremben a helyén kell várakoznia.

A felügyelő tanár a vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e.

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a lehető leghamarabb távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.

A vizsga megszakításának következményeiről

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.

- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott

vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

A szabálytalanságról és annak következményeiről

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.

 

A dolgozatok megtekintésének lehetősége

A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A közép- és emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének központi időpontja iskolánkban. 2022. május 30. hétfő

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor.

 

A szóbeli  és a testnevelés gyakorlati vizsgák időpontja:

  • 11. B 2022. június 15.
  • 12. A 2022. június 21-23.
  • 12. C 2022. június 20-23.
  • 12. D 2022. június 16-17.
  • 12. E 2022. június 15-17.
  • 12. F 2022. június. 20-23.

 

Az eredményhirdetésről, a bizonyítványosztások idejéről a szóbeli vizsgák tájékoztató értekezletén hangzanak el az információk. A tájékoztató értekezlet időpontja a vizsgabehívón szerepel.

 

Minden kedves érettségiző diákunknak jó egészséget, sikeres felkészülést kívánok!

 

dr. Molnárné Szecskó Ágnes

intézményvezető

 

 

A 2022. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: tételcímek a középszintű szóbeli vizsgára

12.A

12.C

12.D

12.E és 12.F

TÖRTÉNELEM: tematika a középszintű szóbeli vizsgára

12.A

12.C

12.D és 12.F

12.D történelem olaszul

12.E

INFORMATIKA: A középszintű szóbeli vizsgák témakörei 

(a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz kiadott tematikával megyegyező témakörök)