Bemutatkozás

Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

 

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1948 óta működik Debrecenben. Iskolánk a négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás mellett öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzést is folytat.

Intézményünk Ökoiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont és Mentoráló Intézmény címekkel büszkélkedhet.

A nevelő-oktató tevékenység során a legáltalánosabb emberi, európai és nemzeti értékeket kívánjuk közvetíteni tanulóinak. Feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, Debrecen, Magyarország és Európa múltját, kulturális és természeti kincseit. A nevelés és oktatás folyamatában hangsúlyosan kezeljük a nemzeti öntudat kialakítását, formálását és a más népek kultúrája iránti nyitottságot.

Munkánk alapelve a gyerekközpontúság. Arra törekszünk, hogy minden ránk bízott diák a képességeihez, készségeihez, adottságaihoz képest a legtöbbet érje el. A hagyományos tanórai munka mellett így fontos a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.

Az oktatás-nevelés folyamatában arra törekszünk, hogy mindig az adott tanulócsoportnak megfelelő, leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és munkaformákat alkalmazzuk. A pedagógiai munka alapelvei a példaadás, a pozitív megerősítés, a differenciálás, a változatosság, a tervezettség, a rendszeresség, a tárgyi eszközök (IKT-eszközök) hatékony és sokoldalú alkalmazása.

Az oktatás szervezeti kerete az osztály és a csoport. A csoportok létrehozásának egyik elve az osztálybontás (magyar nyelv, matematika, informatika, két tanítási nyelvű képzés). Egyes esetekben pedagógiailag indokolt a differenciálás elve alapján kialakítani a csoportokat (angol nyelv). A csoportok kialakításában a hasonló érdeklődés is meghatározó lehet (tanulmányi terület választása, közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások, szakkörök).

Hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására. A munkaterv és igény szerint az iskolapszichológus tanulásmódszertani foglalkozásokat szervez egyének vagy csoportok számára.

A következetes nevelőmunka, hiteles pedagógus-személyiség, a megfelelő ön- és helyzetismeret lehet a biztosíték arra, hogy iskolánk a huszonegyedik század kihívásainak megfelelni tudó diákokat enged útnak, akik összegezve:

- megismerik önmagukat, szűkebb és tágabb környezetüket

- a konstruktív életvezetéshez szükséges értékek birtokába jutnak, alkalmazkodnak, és figyelembe veszik a körülöttük élőket

- rendelkeznek a 21. századi kulcskompetenciákkal

- képesek választani az alternatívák közül

- belső szükségletből cselekszenek

- morálisan is felkészültek a felnőtt életre.

 

Tehetséggondozó programjaink

 

1. Tehetséggondozás az olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés keretein belül

Az olasz nyelvvel és kultúrával kapcsolatos ismereteket átadó, gazdagító és differenciáló program, mely fejleszti a kommunikációs, az előadói és az önkifejező készséget. A programban a képzésben részt vevő diákok vesznek részt, tanévenként kb. 140 diák.

Tartalmi elemei: nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztése, előadói készség fejlesztése, kulturális ismeretek átadása. Tevékenységi formák: tanórán kívüli egyéni és csoportos foglalkozások, fellépések iskolai és városi rendezvényeken, tanulmányi kirándulások.

Programok az utóbbi három évben: fellépés iskolai gálán, nyílt napon, városi adventi műsorban, két tanítási nyelvű iskolák találkozóján, pályaválasztási rendezvényen, tanulmányi kirándulás minden évben (Velence, Padova, Trieszt, Verona).

Pályázat: a “La guerra degli altri” (“A mások háborúja”) című pályázatban való részvétel két olaszországi és egy erdélyi középiskolával közösen. A projektben részt vevő diákok az olaszországi és a magyarországi első világháborús emlékhelyeket ismerték meg 2015 márciusában és áprilisában, a magyar diákok olaszországi, illetve az olasz csoport magyarországi látogatása alkalmával.

Cserekapcsolat: az AFS ajánlásával létrehozott  cserekapcsolat a szicíliai Ravanusa városban található I.I.S.S. Giudici Saetta e Livatino középiskolával. A kapcsolatban 27 diák és 3 kísérőtanár vett részt, 2016 áprilisában fogadtuk az olasz diákokat, szeptemberben utazhatott a magyar csoport Ravanusába.

Versenyeredmények: az OKTV-n az utóbbi három évben 9 tanuló jutott a 3., döntő fordulóba, 3-24. helyezést értek el; a Festival d'italiano országos olasz nyelvi versenyen az elmúlt három tanévben összesen 55 helyezést értek el diákjaink.

Érettségi és felvételi eredmények: az elmúlt három évben 81 tanuló tett olaszból sikeres érettségi vizsgát, 74 diákunk szerezte meg a "C" típusú felsőfokú nyelvvizsgát olasz nyelvből. 10 tanuló nyert felvételt a Debreceni Egyetem olasz szakára.

A felmerült igények és az eddigi eredmények alapján iskolánk lehetőséget kapott német-magyar két tanítási nyelvű képzés indítására a 2018/2019-es tanévtől.

2. Hon- és önismeret határon innen és túl

Történelmi, irodalmi, képzőművészeti ismereteket átadó, előadói készséget fejlesztő gazdagító program, pályázatok segítségével.

A Határtalanul pályázatok egy-egy témához kapcsolódóan kínáltak különféle tevékenységi formákat. „Iskolavárosok diákjai kulturális örökségeink és természeti kincseink nyomában" volt a 2015-ös pályázatunk címe,  "A történelem tanúi – nemzeti tudatunkat formáló költők, közéleti személyiségek nyomában" címmel valósítjuk meg a 2017-es pályázatot. Mindkét pályázat közös kirándulásokra, vetélkedőkre, közös irodalmi-zenés műsorokra, a diákok önálló kutató munkáján alapuló előadásokra épül. A Rákóczi Szövetség pályázatai nemzeti ünnepeink határon túli iskolákkal való közös ünnepléséhez nyújtanak támogatást. Szoros testvériskolai kapcsolat, megállapodásban is rögzített együttműködés alakult ki a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal. A diákok és a debreceni tanárok által létrehozott facebook-csoport és blog lehetőséget ad a kapcsolat folyamatosságának biztosítására, közös programok szervezésére és az élmények megosztására.

3. Vizuális nevelés tanórai és tanórán kívüli tevékenységek segítségével

A modern képzőművészettel és a művészettörténettel kapcsolatos ismeretek átadását, az előadói, a befogadói, az alkotói készség fejlesztését támogató program. Színterei: iskolagaléria, képzőművészeti pályázatok, iskolamúzeum.

 Az iskolagaléria célja, hogy a kamara-kiállításokat, megnyitókat komplex módon az iskola kulturális életének a részévé tegye verssel, zenével, énekkel vagy tánccal úgy, hogy azokon kivétel nélkül a gimnázium diákjai és tanárai szerepeljenek. A galéria így egyrészt fellépési lehetőséget biztosít a tehetséges tanulóknak, másrészt ezáltal is közelebb hozza a diákokhoz a művészetet és a (vizuális) kultúrát. A kiállítások az iskola vizuális kultúrára nevelő munkájának tapasztalati terepévé, a rajz és a média szakkörök és fakultációk, humán tárgyterületek részévé váltak.

Emellett a megnyitó ünnepségek megtisztelik a meghívásunkat elfogadó kiállító képzőművészeket, valamint az érdeklődő vendégeket is. A galéria működése nem csak egy alternatív pedagógiai színtér, hanem kapocs is a gimnázium és Debrecen városa között.

Iskolagalériánk 2013 novemberében kezdte meg a működését. Egy tanévben 7-8 kiállítást rendezünk abból a célból, hogy az iskola diákjai számára „házhoz hozzuk” a minőségi kortárs képzőművészetet.

A Galéria lehetőséget biztosít a tanulóknak a szereplésre, az alkotások befogadására. A kiállításokról készült egy kiadvány 2015-ben. A képzőművészeti pályázatok alkalmat adtak tehetségek felfedezésére, a vizuális önkifejezés fejlesztésére, egymás alkotásainak megismerésére, a teremdekorációs verseny lehetőséget adott az osztályközösségek tagjainak együttműködésére, együtt-alkotásra, '56 vizuális láttatására. Az iskolamúzeum látogatottsága nőtt.

4. Megújuló hagyományok – közösségi nevelés a magyartanításban

Gazdagító és differenciáló program. Célzott kompetenciaterületek / műveltségterületek: hatékony, önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség; digitális kompetencia. Módszerek: kooperatív csoportmunka, dramatizálás, verseny, önálló egyéni munka, differenciált csoportmunka. A modell célja a hagyományok beépítése az iskolai életbe, a közösség mindennapjaiba. Emellett fontos pedagógiai szempontja a tanórai foglalkozások összekapcsolása a tanórán kívüli foglalkozásokkal, a tartalmas társas együttlét lehetőségeinek megteremtése, a közösségi tudat formálása. A programot úgy építettük fel, hogy kötődés alakuljon ki a különböző évfolyamok között, a nyolcadik osztálytól egészen az érettségizőkig.  A modellt a módszertani sokszínűség jellemzi.

Mentoráló Intézményként 2014 szeptemberétől 2016 novemberéig megvalósított programjaink (bemutató órák, olvasókör, irodalmi séta, irodalmi pályázat, télbúcsúztató, hospitálás, workshop) növelték a tanárok és a diákok együttműködési, szervezőkészségét, fejlesztették a kommunikációs készségeket, a közösséghez való tartozás érzését. Együttműködési megállapodáson alapuló munkakapcsolat alakult ki a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával. A módszertani modell intézményi tehetséggondozó programunk szerves részévé vált.

 

Terveink

 

Comenius Iskolai Együttműködések pályázatok keretében finn és olasz iskolákkal valósítottunk meg közös projekteket.

Comenius Iskolai Együttműködések pályázatok keretében és testvériskolai kapcsolataink során szerzett tapasztalatainkat webes felületeken, közösségi oldalakon osztottuk meg.

 

A tehetségpont hatókörét, együttműködését a következő irányban tervezzük kiterjeszteni:

  • az általános iskolákkal (nyílt napokat szervez tanulóik számára, weboldalas pályaválasztási tájékoztatást nyújt számukra),
  • a város többi középiskolájával (állandó kapcsolattartás, különféle versenyeken való részvétel),
  • külföldi középiskolákkal,
  • a Debreceni Egyetem különböző tanszékeivel
  • Információ-megosztás a tehetséggondozási gyakorlatáról és egyéb tehetséggel kapcsolatos ügyekről más Európai Tehetségpontokkal és Európai Tehetségközpontokkal (pl. programok, stratégia/akcióterv megosztása, célcsoportok igényei, adatok legalább egyéves gyakorlata alátámasztására, jó gyakorlatok/kutatási eredmények a weben, közös konferenciák megszervezése/részvétel, közös tehetségnapok megszervezése/részvétel stb.).
  • Együttműködés más Európai Tehetségpontokkal, ideértve a közös programokban való részvételt, más Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjainak elősegítése, nyitottság más európai tehetségpontok képviselőinek, szakértőinek és/vagy tehetséges fiataljainak (és/vagy idősebb személyeknek) a fogadására.
  • jó gyakorlatok megismerése, adaptálása, saját jó gyakorlataink megosztása

 

Összegyűjtjük és összefogjuk a hatókörünkben lévő (azaz intézményi, helyi, térségi vagy regionális) tehetségsegítő kezdeményezéseket, az ilyen kezdeményezésben aktív és ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és erőforrásokat.

Folyamatosan keressük az együttműködést a tehetségsegítésben érintett környezetünk minden tagjával.

A hozzánk fordulóknak pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítséget biztosítunk az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében vagy saját erőnkből, vagy külső segítség formájában.

Részt veszünk munkánk eredményességének és hatékonyságának ellenőrzésében, magunk is törekszünk visszajelzések szerzésére arról, hogy tanácsadó, tehetséggondozó munkánk mennyire volt eredményes és hatékony

munkánkban megteremtjük és megőrizzük a személyes és „civil jelleget”, azaz elkerüljük a hivatalszerű, bürokratikus működést.

  •  

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1948 óta működik Debrecenben. Iskolánk a négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás mellett öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzést is folytat.

Intézményünk Ökoiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont és Mentoráló Intézmény címekkel büszkélkedhet.

Hagyományos rendezvényeink, közösségi alkalmaink, egy hatékonyan működő diákönkormányzat, megújuló programkínálatunk, a szülői közösséggel való együttműködés a garanciái annak, hogy a tanulókban kialakuljon és erősödjön a tanulói közösséghez való tartozás tudata.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék Debrecent, s részt vegyenek a város kulturális életében. Alapelvünk a hatékony környezeti nevelés; ökoiskolai programunk több tanórai és tanórán kívüli lehetőséget kínál erre.

Kiemelt fontosságú iskolánkban az idegen nyelvek oktatása. Képzési szerkezetünkben kínáljuk az olasz-magyar és a német-magyar két tanítási nyelvű képzést, valamint az emelt angol és emelt német nyelvi képzést. Gazdag a kínálatunk: az angol, az olasz és a német mellett választhatják a diákok a francia, az orosz, a finn és a latin nyelvet.

Az esztétikai nevelésre is hangsúlyt fektetünk. Nagy hagyományra tekint vissza humán tagozatunk; a tehetségkutató versenyek, irodalmi pályázatok, intézményi képzőművészeti pályázatok, iskolai rendezvények mind-mind lehetőséget adnak a tehetségek felfedezésére és támogatására. Értékközvetítő szerepe van a Csokonai Vizuális Műhely Galériájának, mely rendszeresen ad otthont képzőművészeti kiállításoknak.

Tehetséggondozó programjaink tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat kínálnak: tehetséggondozás az olasz-magyar két tanítási nyelvű képzésben; hon- és önismeret fejlesztése határon túli középiskolákkal közös pályázatok segítségével; közösségi nevelés a magyartanításban; vizuális nevelés. Több pályázatot valósítottunk meg, melyek révén finn, olasz, erdélyi magyar középiskolákkal építettünk kapcsolatot az utóbbi tíz évben.

 

Szeretnénk együttműködni más Európai Tehetségpontokkal, ideértve a közös programokban való részvételt, más Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjainak elősegítését. Nyitottak vagyunk más európai tehetségpontok képviselőinek, szakértőinek és/vagy tehetséges fiataljainak (és/vagy idősebb személyeknek) a fogadására.